POSDRU / 161 / 2.1 / G / 141118

Descriere proiect:

Proiect POSDRU / 161 / 2.1 / G / 141118
Axa prioritară 2 - Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Titlul proiectului - PRACTICA NU-I EFEMERĂ, E UN PAS ÎN CARIERĂ !
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara
Parteneri: Universitatea din Petroşani şi Asociaţia "Studenţi şi Profesionişti IT&C" Bucureşti

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a 400 de studenţi înscrişi in Sistemul Naţional de Învăţământ din regiunea Vest, într-un interval de 18 luni, cu un cost total eligibil de 1,551,445.50 lei.

Proiectul vizează atât corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi cu activitatea practică aferentă specializării, cât şi consilierea şi orientarea profesională a acestora prin deprinderea de abilităţi personale relevante pentru piaţa muncii şi oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii.

Proiectul răspunde cerinţelor din Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 revizuit în mai 2013, AP2, DMI2.1 aducându-şi aportul la realizarea indicatorilor de monitorizare şi evaluare ai DMI, respectiv:

 • Numărul de persoane asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă (200);
 • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră (400);
 • Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici tranziţia de la şcoală (30)
 • Ponderea persoanelor asistate în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare (45%).

Proiectul dezvoltă competenţe şi abilităţi necesare în vederea integrării pe piaţa muncii pentru 400 de studenţi, contribuind la îndeplinirea obiectivului general al POSDRU prin derularea de acţiuni ce vizează dezvoltarea capitalului uman şi corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele pieţei muncii, prin crearea de proceduri şi instrumente specifice, în vederea îmbunătăţirii accesului absolvenţilor în participarea viitoare a acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.

Proiectul vine în întâmpinarea nevoii studenţilor de a dobândi experienţă de muncă şi de a beneficia de servicii de calitate de consiliere şi orientare în carieră. În acest fel studenţii îşi completează activităţile practice din facultate, dobândind cunoştinţe specifice, învăţând să lucreze în echipă, îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare şi se familiarizează cu rigorile şi cerinţele de lucru ale unui mediu profesionist.

Proiectul acţionează ca un liant între mediul economic şi cel academic. Acesta va reprezenta de asemenea o bază pentru dezvoltarea ulterioară de parteneriate. Astfel, pentru a avea şanse reale de a ocupa o poziţie în domeniul vizat, studenţii trebuie să fie competenţi, aceştia fiind responsabili de rezolvarea problemelor în ansamblu şi la orice nivel.

Prin corelarea cunoştinţelor teoretice cu aptitudinile practice dobândite prin intermediul participării studenţilor la stagiile de pregătire practică, proiectul urmăreşte dezvoltarea şi capacitatea studenţilor de a folosi în rezolvarea problemelor următoarele categorii de competenţe:

 • competenţe de comunicare şi relaţionare;
 • competenţe psiho-sociale;
 • competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale;
 • competenţe de conducere, coordonare şi organizare;
 • competenţe de evaluare;
 • competenţe de gestionare şi administrare a resurselor;
 • competenţe care vizează dezvoltarea instituţională;
 • competenţele care vizează self-managementul.

Vis-a-vis de efectul pozitiv generat pe termen lung de proiect, putem concluziona că proiectul contribuie decisiv la integrarea studenţilor pe piaţa muncii, oferindu-le acestora toate elementele necesare (atu-uri în faţa competitorilor de pe piaţa muncii) unei candidaturi şi a unei cariere de succes.

Obiective specifice (OS):

OS1. Furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru un număr de 400 studenţi. Obiectivul îşi propune să ofere consiliere şi orientare profesională de calitate pentru cei 400 de studenţi care vor constitui grupul ţintă al proiectului. Asistarea acestora în diagnosticul asupra aptitudinilor şi capacităţilor individuale (fişa consiliere), în armonizarea capacităţilor şi competenţelor cu aspiraţiile şi interesele personale (plan de carieră), în dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor de comunicare, sociale şi relaţionale, competenţa antreprenorială, promovarea personală (cursuri softskills; CV, scrisoare, interviu, prezentare companii, târguri de joburi, stagii la alte companii şi instituţii europene relevante; oportunităţi de angajare) vor crea un avantaj competitiv esenţial în procesul de ocupare al tinerilor absolvenţi. Atât rezultatele concrete prevăzute a fi realizate pentru atingerea acestui obiectiv cât şi indicatorii convergenţi sunt descrişi detaliat la rubricile indicatori şi rezultate aşteptate şi probează beneficiile amintite mai sus pe care activităţile de consiliere şi orientare le oferă grupului ţintă. Furnizarea acestor servicii va creşte în mod simţitor şansele studenţilor de a găsi un loc de muncă corespunzător, atât din punctul de vedere al aspiraţiilor, cât şi al pregătirii profesionale. Prin intermediul acestui obiectiv, proiectul contribuie la atingerea Obiectivului operaţional al DMI 2.1 – “Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională” prin operaţiunea orientativă „dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare”.

OS2. Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate (30) între mediul universitar şi cel de afaceri în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Corelarea educaţiei cu cerinţele pieţei muncii reprezintă o prioritate naţională şi europeană. Parteneriatele asigură realizarea corelării dintre conţinutul curriculei şi pregătirii universitare cu dinamica cerinţelor actuale ale pieţei muncii, în concordanţă cu obiectivul principal al acestei axe prioritare privind creşterea gradului de ocupare şi cu cel specific acestui DMI. Minim 10 dintre

aceste parteneriate vor viza desfăşurarea de stagii de practică şi după încheierea prezentei finanţări asigurând premise pentru sustenabilitatea proiectului. Efectele benefice se răsfrâng inclusiv asupra viitoarelor generaţii de studenţi deoarece prin proiect se urmăreşte dezvoltarea unor instrumente şi resurse umane capabile să gestioneze cât mai eficient procesul tranziţiei studentului de la şcoală la viaţa activă. OS2 va conduce la creşterea pe termen lung a cooperării între universităţi şi mediul de afaceri, contribuind astfel, atât la atingerea obiectivului general al AP 2 - de creştere a ocupabilităţii persoanelor aflate în perioada de educaţie printr-o mai bună corelare a programelor de studii din cadrul universităţilor cu dinamica pieţei de muncă, cât şi la atingerea Obiectivului operaţional al DMI 2.1 – de promovare şi dezvoltare de parteneriate între universităţi, întreprinderi şi alte instituţii.

OS3. Formarea de competenţe practice si aptitudini profesionale specifice pentru 200 de studenţi, prin desfăşurarea efectivă a programelor de pregătire practică Organizarea şi dezvoltarea programelor de practică de calitate, folosind o abordare unitară, contribuie la creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă în timpul desfăşurării stagiilor de practică, sporind, astfel, adaptabilitatea tinerilor absolvenţi la exigenţele primului loc de muncă relevant. Prin intermediul stagiilor de pregătire practică se simulează condiţiile unui loc de muncă real, oferind studenţilor posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit cerinţele unui loc de muncă, cu responsabilităţile şi beneficiile pe care le implică acesta; şansa de a pune în practică cunoştinţele asimilate în timpul facultăţii, dezvoltarea unor deprinderi de muncă esenţiale (comunicare; lucru în echipă, vânzări, etc.), acumularea de experienţă şi cunoştinţe practice. Proiectul e convergent operaţiunea indicativă „sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă” din Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 161. Proiectul răspunde, astfel, imperativelor menţionate in cadrul D.M.I 2.1, prin corelarea obiectivelor specifice ale proiectului cu obiectivele operaţionale - „Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în rândul şcolilor, universităţilor, întreprinderilor şi altor instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă” şi “Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională” prin creşterea adaptabilităţii viitorilor angajaţi la cerinţele pieţei muncii şi prin creşterea şanselor de ocupare ale studenţilor.

Evenimente:

NEWSLETTER

Apariţii media:

Anunţuri