POCU/379/6/21/COD 125144 ” EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”

Înscriere în grupul țintă studenți

a studenților Facultății de Științe de la programele de studii FB, CIG, MN, AP și AS, anul III (Metodologia de recrutare)

 • Lista studenti eligibili - Etapa II
 • Dosarul de înscriere se poate depune personal, de luni până vineri, între orele 9:00-14:00, la următoarea locație: Universitatea din Petroșani, Corpul D, sala 311.
  Persoane de contact:

 • Pentru înscrierea în grupul țintă, se va depune un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente inserate într-un dosar plic:
1. Fișa de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă studenți (Anexa 1 din Metodologia de recrutare și selecție a GT); Anexa 1

2. Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 2 din Metodologia de recrutare și selecție a GT); Anexa 2

3. Notificare cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3 din Metodologia de recrutare și selecție a GT); Anexa 3

4. Declarație de evitare a dublei finanțări care atestă că nu a mai participat la un proiect finanțat din fonduri nerambursabile, cu aceleași activități precum cele din proiectul cu titlul „EU – ANTREPRENOR creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială” (Anexa 4 din Metodologia de recrutare și selecție a GT); Anexa 4

5. Adeverința de student al Universității din Petroșani în care să se evidențieze anul de studiu, în original;
6. Opisul documentelor din Dosarul de înscriere (Anexa 5 din Metodologia de recrutare și selecție a GT); Anexa 5

7. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul);
8. Copie a certificatului de naștere (copie conform cu originalul);
9. Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (copie conform cu originalul).


 • Dosarul de înscriere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  1. să conțină toate documentele indicate mai sus;
  2. documentele trebuie transmise pe o singură față – nu se acceptă documente față-verso;
  3. documentele nu trebuie să fie capsate sau îndosariate în folii transparente;
  4. toate documentele depuse se semnează în original, în colțul din dreapta jos, iar pe documentele depuse în copie se va menționa „conform cu originalul”, lângă semnătură.
 • Procesul de selecție a grupului țintă se va realiza respectând Metodologia de recrutare și selecție a GT.
 • Calendarul de selecție va fi stabilit și va fi anunțat în cadrul lansării selecției, cu minim 5 zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de depunere a dosarelor de înscriere.
 • Dosarul de înscriere (întocmit conform mențiunilor anterioare) va fi depus într-un exemplar original, pe bază de semnătură.
 • Se vor verifica dosarele de înscriere din perspectiva îndeplinirii condițiilor menționate anterior, respectiv:
  1. eligibilitatea candidatului (îndeplinirea condițiilor menționate la Art. 9 din Metodologia de recrutare și selecție a GT);
  2. eligibilitatea dosarului de înscriere (îndeplinirea condițiilor menționate la Art. 8 din Metodologia de recrutare și selecție a GT).
 • În urma verificării eligibilității candidaților înscriși se va afișa Lista studenților eligibili în urma procesului de selecție (Anexa 8 din Metodologia de recrutare și selecție a GT);
Anexa 8

 • Studenții declarați eligibili vor completa și vor depune la Dosarul de înscriere Formularul de înregistrare a grupului țintă/ Formularul individual de înregistrare (Anexa 9 din Metodologia de recrutare și selecție a GT);
Anexa 9


 • Solicitantul va respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004.

Înscriere în grupul țintă cadre didactice

Anexa 1 - Fisa de inscriere Anexa 4 - Declaratie dubla finantare
Anexa 2 - Angajament de disponibilitate Anexa 5 - Opis dosar
Anexa 3 - Consimtamant GDPR  

 

Anunţuri

Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Universitatea din București, lansează proiectul POCU/379/6/21/COD 125144 EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 24 de luni, având o valoare totală de 7,882,623.52 lei. 
Obiectivul general al proiectului vizează, în corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI, creșterea accesului și echității în învățământul terțiar universitar, precum și a atractivității, diversificării și inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea și finalizarea de demersuri academic și antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, în strânsă legătură cu îmbunătățirea competențelor transversale ale personalului didactic (76), în relație cu proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 Perfecționarea profesională a personalului didactic din învățământul terțiar universitar, prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competențelor didactice centrate pe demersuri academic și antreprenoriale suplimentare cu un conținut educațional inovator și resurse de învățare moderne și flexibile

2. OS2 Dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componență aplicativă adresate studenților din anii terminali ai programelor de licență, cu scopul diminuării ratei de abandon universitar și creșterii angajabilității absolvenților

3. OS3. Elaborarea, diversificarea și operationalizarea unor oferte educaționale de inovare socială în învățământul terțiar universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățămănt superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI în vederea creșterii angajabilității absolvenților și adaptabilității la cerințele pieței forței de muncă

Grupul țintă este constituit din:

- Personal didactic din învățământul terțiar universitar: 76

- 450 studenți din anii terminali de licență (300 universitatea solicitantă, 150 universitatea parteneră), dintre care 305 de studenți proveniți din mediul rural, a celor netradiționali și a celor aparținând minorității romă

- 50 cadre didactice participă la focus-grupuri, derulare cursuri

- 200 elevi sprijiniți să participe la vizite la nivelul celor două universități

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.